Om oss
Ullandhaug Invest AS er et investeringsselskap med røtter tilbake til Jonas Øglænd AS, og som viderefører virksomhetene Stavanger Kneippbrødfabrik AS og Breidablikk AS.

Selskapets virksomhet består i dag av industri- og eiendomsvirksomhet.
1918
Stavanger Kneippbrødfabrik AS blir etablert av ”stavangerborgere” som et spesialbakeri for kostholdsriktige brød, basert på ideene til den tyske naturmedisiner og teolog dr. Sebastian Kneipp.
1918
1968
Familien Hauge, ved Erik O Hauge overtar aksjene i selskapet.
1968
1985
Bakeridriften utfusjoneres i eget datterselskap, Bakehuset Kneippen AS
1985
1997
Bakerivirksomheten i datterselskapet fusjoneres inn i Bakehuset Norge AS, en landsdekkende kjede av bakerier. Aksjene i Bakehuset Norge AS og bakeribygningen er senere solgt.
1997
1999
Selskapet skifter navn til Ullandhaug Invest AS
1999
2004
Selskapet kjøper alle aksjene i Breidablikk AS, som eier og driver industri- og
eiendomsvirksomhet i Time og Klepp kommuner via datterselskaper. Virksomheten omfatter videreføring av Serigstad AS og Bryne Mekaniske Verksted.  Breidablikk AS har senere skiftet navn til Vardheia Næringspark AS.
2004
2005
Selskapet flytter sitt hovedkontor til Vardheia næringsområde i Time kommune.
Virksomheten omstruktureres.
2005

Aktsomhetsvurderinger

Følgende rapport er Ullandhaug Invest AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold tilLOV-2021-06-18-99 åpenhetsloven, §4 og §5.

1. ORGANISERING

Ullandhaug Invest AS er morselskap i konsernet Ullandhaug Invest. Selskapet yter administrativetjenester til sine konsernselskaper.

I konsernet er Depro AS, Depro Holding AS, UI Depro Holding AS og Ullandhaug Invest ASomfattet av åpenhetsloven. Driftsselskapet Depro utfører aktsomhetsvurderinger i egenorganisasjon og i deres leverandørkjeder. For deres aktsomhetsvurderinger henvises det tilwww.depro.no

2. KARTLEGGINGER OG RISIKOVURDERINGER

Internt

Selskapet gjennomfører årlig kartlegginger for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften.

Eksternt

Selskapets leverandørkjede består i første ledd hovedsakelig av tjenesteleverandører knyttet tilIKT, økonomi, rådgivning etc.

Kartlegging som er utført for 2022 omhandler hvem selskapets viktigste leverandører er, hvilkevarer og tjenester de leverer til oss, og hva vi vet om den videre verdikjeden, det vil sivarenes/komponentenes opprinnelse.

Kartleggingen undersøker hvorvidt våre leverandører selv er omfattet av krav om offentliggjøringav egne aktsomhetsvurderinger.

Vurdering av risikonivå er avhengig av vår kunnskap om materialers opprinnelse, hva vi vet omleverandørens videre forsyningskjede og kjent risiko for aktuell materialtype.

3. RISIKONIVÅER OG NEGATIVE KONSEKVENSER

Ullandhaug Invest har ved redegjørelsestidspunktet ikke avdekket noen faktiske negativekonsekvenser som resultat av aktiviteter som foregår i vår verdikjede. Selskapets innkjøp er i storgrad tjenester fra nasjonale aktører. Det blir imidlertid kjøpt inn eksempelvis IKT-utstyr som kanutgjøre mulige negative konsekvenser eller risiko.

Risikonivåene er identifisert etter bedriftens egen interne kartlegging og vurdering, medinformasjonen som er tilgjengelig på DFØs nettside ‘anskaffelser.no’ som hjelpemiddel - seHøyrisikolisten.

4. TILTAK

Ullandhaug Invest vurderer kontinuerlig hvilke tiltak som er mulige for bedriften å iverksette medmål om å redusere risiko at for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skjeri vår verdikjede. Her skilles mellom generelle tiltak, som bedriften kan iverksette for å eksempelvis sikre kommunikasjon både internt og eksternt om selskapets forpliktelser og arbeid medaktsomhetsvurderinger, og konkrete tiltak, som skal være virkemidler mot avdekkedekritikkverdige forhold i verdikjeden.

Selskapet har ved redegjørelsestidspunktet ikke iverksatt noen konkrete tiltak.Det henvises til informasjon i seksjon 3.

Dersom det oppstår behov for konkrete tiltak skal selskapet undersøke muligheter forgjenoppretting av skade/situasjon med de virkemidlene som bedriften har. Skulle tiltak ikke værevirkningsfulle, eller mulige å gjennomføre alene, vil selskapet søke samarbeid om tiltak hos andreaktører dersom dette er en mulighet. Terminering av forretningsforholdet vil vurderes som ensiste utvei.

5. KOMMUNIKASJON

Alle henvendelser relatert til Ullandhaug Invest aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven sendesper e-post til post@uinvest.no.